Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Granty na doradztwo

 

ZARR S.A. realizuje projekt „Dofinansowanie usług doradczych wspierających innowacje w MŚP” w ramach Działania 1.16 Zwiększenie dostępu do usług Instytucji Otoczenia Biznesu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPZP.01.16.00-32-0001/17-00

 

Okres realizacji projektu: 01.01.2018 r. - 31.12.2019 r.

Kwota dofinansowania ze środków UE: 11 485 625 zł

Granty dla przedsiębiorców: 9 723 125 zł

 

Celem projektu realizowanego jest zwiększenie dostępu 236 zachodniopomorskich MŚP do wysokiej jakości specjalistycznych usług doradczych świadczonych przez Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB) w zakresie wsparcia procesów innowacji.

 

Kto może ubiegać się o grant?

mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), spełniających kryteria określone w Załączniku I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, zarejestrowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, prowadzące działalność na terenie województwa zachodniopomorskiego i/lub posiadające siedzibę, filię lub jednostkę organizacyjną na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Podmiot nie może podlegać wykluczeniu z ubiegania się o grant.

 

Na co można otrzymać grant?

na koszty zakupu specjalistycznych usług doradczych świadczonych przez IOB w zakresie wsparcia procesów innowacji w przedsiębiorstwie Grantobiorcy, w szczególności w zakresie:

 1. transferu technologii,
 2. tworzenia i realizacji strategii ochrony własności intelektualnej w MŚP,
 3. kojarzenia partnerów gospodarczych i jednostek naukowych do współpracy w zakresie B+R, w tym wsparcie w tworzeniu konsorcjów naukowo–przemysłowych (w zakresie umów/porozumień o współpracy, schematów współpracy, zabezpieczania praw majątkowych),
 4. wprowadzania nowych modeli biznesowych, nowych produktów i usług (w tym m. in. analizy rynkowe, badania marketingowe, analizy FTO),
 5. jakości (projektowanie, wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania, certyfikacja zgodności dla wyrobów, usług, surowców, maszyn i urządzeń, aparatury kontrolno–pomiarowej lub kwalifikacji personelu w celu opracowania bardziej efektywnych produktów procesów i usług),
 6. korzystania z finansowania zewnętrznego, w szczególności dla projektów związanych z transferem i komercjalizacją technologii (m.in. przygotowanie biznes planów i teaserów inwestycyjnych, doradztwo prawne i biznesowe w negocjacjach z finansującymi),
 7. wdrażania ekoinnowacji i efektywności zasobów,
 8. wspomagania innowacji w sektorze usług i projektowania,
 9. opracowania strategii ekspansji na rynki zagraniczne – wyłącznie dla przedsiębiorstw działających w zakresie inteligentnych specjalizacji regionu.

Rezultatem bezpośrednim projektu będzie liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły zmiany organizacyjno-procesowe w wyniku realizacji specjalistycznej usługi doradczej.

 

Jakie wsparcie można uzyskać?

 • maksymalna kwota dofinansowania dla jednego Grantobiorcy wynosi 50 000,00 zł
 • minimalna wartość całkowitych wydatków kwalifikowalnych specjalistycznej usługi doradczej wynosi: 5 000,00 zł
 • maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi: 50 % wydatków kwalifikowalnych specjalistycznej usługi doradczej
 • wydatkami niekwalifikującymi się do objęcia wsparciem jest podatek VAT
 • dofinansowanie jest udzielane na zasadzie refundacji

 

Kto może świadczyć specjalistyczne usługi doradcze?

Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB) - podmioty, bez względu na formę prawną, które nie działają dla zysku lub przeznaczają zyski na cele statutowe lub działalność zasadniczą i prowadzą działalność służącą tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości zgodnie z zapisami w statucie lub równoważnym dokumencie, działające na terenie Polski.

Do tej kategorii instytucji zalicza się: agencje rozwoju regionalnego i lokalnego, ośrodki szkoleniowo – doradcze, fundusze, organizacje reprezentujące przedsiębiorców, instytucje proinnowacyjne działające na rzecz innowacyjności, centra transferu technologii, spółki celowe uczelni wyższych, instytuty i ośrodki badawczo – rozwojowe, pełniące rolę centrów oraz ośrodki innowacji i przedsiębiorczości, do których zalicza się inkubatory przedsiębiorczości i inkubatory technologiczne, centra/parki naukowo technologiczne, parki technologiczne itp.

Przedsiębiorca zobowiązany jest do rozważenia zachodniopomorskich IOB wśród potencjalnych wykonawców usługi doradczej i uzasadnienia wyboru we wniosku o udzielenie grantu.

 

W jakich terminach można składać wnioski o udzielenie grantu?

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym (nabór otwarty) od dnia ogłoszenia naboru do dnia do 30 września 2019 r. lub do czasu osiągnięcia zaplanowanej docelowej liczby Grantobiorców, tj. 236 MŚP, lub do momentu wyczerpania wysokości środków przeznaczonych na granty.

Planowane rozpoczęcie naboru wniosków: 15.03.2018 r. – ogłoszenie o naborze ukaże się w prasie regionalnej co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem naboru.

 

Jeden Grantobiorca może złożyć tylko jeden wniosek o udzielenie grantu.

Szczegółowe zasady udzielania wsparcia określa Regulamin naboru i uczestnictwa w projekcie.

 

Jak uzyskać dofinansowanie? Krok po kroku:

 • analiza i identyfikacja potrzeb przedsiębiorcy (MŚP),
 • przeprowadzenie analizy rynku i porównanie co najmniej 2 ofert na realizację usługi doradczej złożonych przez IOB,
 • złożenie wniosku do Grantodawcy i zawarcie stosownej umowy,
 • zawarcie umowy z IOB na realizację usługi doradczej (o ile nie została zawarta wcześniej - zawarcie umowy z IOB stanowi rozpoczęcie realizacji usługi doradczej, które nie może być wcześniejsze niż dzień następujący po dniu skutecznego doręczenia Grantodawcy Dokumentów Zgłoszeniowych),
 • realizacja usługi doradczej,
 • kontrola prawidłowości realizacji umowy wsparcia,
 • refundacja kosztów poniesionych przez przedsiębiorcę na zakup usługi doradczej

 

Dokumenty do pobrania:

 

Doradca Przedsiębiorcy w ZARR S.A. udziela informacji na temat zachodniopomorskich IOB oraz zasad ubiegania się o dotację w ramach projektu. Zapraszamy do kontaktu. Chętnie odpowiemy na Państwa pytania.

Zachęcamy Instytucje Otoczenia Biznesu (zgodnie z definicją IOB w Regulaminie naboru i uczestnictwa w projekcie) do kontaktu z Biurem Projektu i określenia rodzajów specjalistycznych usług doradczych przewidzianych do wsparcia w projekcie, jakie mogą Państwo realizować na rzecz mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Pozwoli to naszemu Zespołowi projektowemu na informowanie zainteresowanych przedsiębiorców o Państwa ofercie.

 

Biuro projektu:

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. św. Ducha 2, 70-205 Szczecin

pokój nr 8, parter

tel. 91 813 64 51, 91 43 29 302, 91 43 29 332

e-mail:  innowacje@zarr.com.pl

 

EFRR
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego